EAP Dreta de l’Eixample

La comissió comunitària del nostre centre és un equip divers i multidisciplinari. El grup està compost per professionals de diferents estaments: Fisioteràpia, Infermeria, Medicina, Nutrició, Referents de benestar emocional i comunitari (RBECs), personal administratiu i Treball Social. Ens trobem una vegada al mes per col·laborar en les activitats i mantenir-nos informats.

La missió principal d’aquesta comissió és identificar i abordar les necessitats de la comunitat que atenem. La nostra àrea d’influència s’estén per la Dreta de l’Eixample, Sagrada Família i Fort Pienc. Per aconseguir-ho, duem a terme una sèrie d’accions orientades a la prevenció, la divulgació, l’acompanyament i la prescripció social.

La comissió treballa en:

1. Col·laboració a la Revista “Fer Salut”

La revista “Fer Salut” representa una eina divulgativa dins del camp de la salut, dirigida a tota la població. Aquesta revista és elaborada col·lectivament per diversos centres d’atenció primària, i els seus articles són redactats per professionals experts en salut i atenció primària.

2. Tallers al CAP

Els tallers col·lectius organitzats al nostre centre aborden una gran varietat de temàtiques i són conduïts per diferents professionals especialitzats en cada àmbit concret.

Aquests tallers són una oportunitat excel·lent per a la nostra comunitat de col·laborar i aprendre junts en un entorn obert i informatiu.

A continuació, us presentem la llista dels diversos tallers que es duen a terme al nostre CAP:

3. Col·laboració amb entitats del barri

Des de la perspectiva comunitària, comprenem la importància de col·laborar amb les entitats locals per aportar i enriquir els projectes de manera conjunta. La incorporació al centre de les noves figures dels RBEC ha estimulat la creació de xarxes i vincles amb els actius del barri.

 1. Mapa d’actius: S’han identificat els actius de la comunitat que participen en les activitats comunitàries, amb l’objectiu de fomentar la col·laboració i crear sinergies per treballar conjuntament.

 2. Xerrades: Els professionals del CAP imparteixen xerrades a les entitats del barri. Des de la comissió s’ha elaborat un llistat de xerrades que considerem d’interès per a la població i que oferim a les entitats locals, per complementar les xerrades que sol·licitin les entitats.

PDF de les xerrades

 1. Col·laboració en la difusió: Des del CAP realitzem tasques de difusió i reclutament de pacients per a les activitats organitzades pels recursos locals.

 2. Col·laboració en grups conjunts: Treballem de manera conjunta amb entitats i serveis per a la realització de tallers per a pacients, com ara el grup de suport per al dolor crònic que es fa conjuntament amb un centre de salut mental del barri.

 3. Participació en les activitats del barri: Ens involucrem en les diferents activitats organitzades a la comunitat, establint una presència activa i col·laborant en aquestes iniciatives.

4. Dies mundials

Des de la perspectiva comunitària, col·laborem en diverses ocasions amb ocasió de diferents dies mundials. Aquesta col·laboració té com a objectiu donar visibilitat, realitzar tasques de difusió i, de tant en tant, emprendre accions concretes al centre, amb la implicació de l’equip i els pacients.

Celebració del dia mundial de la gent gran amb les persones centenàries del CAP.

5. Programa salut i escola (PSiE)

El programa “Salut i Escola” té com a principal objectiu millorar la salut dels adolescents mitjançant diverses iniciatives. Aquestes inclouen accions de promoció de la salut, prevenció de situacions de risc i atenció precoç en problemes relatius a la salut mental, afectiva i sexual, consum de drogues, alcohol i tabac, nutrició, entre altres àrees.

Per a la implementació d’aquest programa, la responsable del projecte ha dut a terme diverses activitats:

 1. Detecció d’escoles: Ha realitzat un inventari de les escoles del barri per identificar les institucions participants.

 2. Xerrades: Ha preparat un repertori de xerrades sobre temes com relacions socioafectives saludables, trastorns de conducta alimentària, ansietat, assetjament escolar, entre altres, per ser presentades tant als docents com als estudiants de les escoles.

 3. Difusió: S’ha engegat una estratègia de comunicació per connectar amb les escoles, divulgar el programa i establir un marc de col·laboració.

 4. Consulta oberta a les escoles: S’ha establert un espai a les escoles on els alumnes poden interactuar amb professionals de la salut, amb l’objectiu de resoldre dubtes i abordar angoixes que puguin tenir.

Programa salut i escola

6. Programa Escola de Salut per a Gent Gran

L’Escola de Salut per a la Gent Gran té com a principal objectiu millorar la percepció de l’estat de salut en les persones majors de 60 anys. A més a més, busca ampliar els coneixements i les habilitats en matèria de salut dels participants, mentre fomenta el suport social i les connexions personals entre els assistents.

Per a l’organització d’aquesta escola, hem constituït un grup motor compost per membres de la comissió i experts de l’Agència de Salut Pública. Aquest equip ha assumit la responsabilitat de definir els continguts, establir el calendari, seleccionar el lloc on es realitzarà el programa, participació d’actius del barri a les sessions, seguiment i avaluació de les sessions de l’Escola de Salut

7. Participació en taules de salut

Participem activament a les taules de salut del nostre barri, on compartim les diverses accions comunitàries i col·laborem conjuntament en la creació de projectes que abordin les necessitats identificades de la població. Algunes taules de Salut són:

PDCS (Pla De Comunitat Sagrada Família)
 1. Taula de Salut

 2. Taula de Cures

 3. Taula de Prescripció Social

 4. Taula de Gent Gran

Taula de Salut Mental de l’Eixample
Taula de Salut Dreta Eixample + Fort Pienc

8. Col·laboració amb el grup “Fer Salut al Barri”

Ens sumem activament al grup de treball “Fer Salut al Barri”, una iniciativa integrada per membres de les comissions de comunitària de diferents CAPs. Aquest grup té com a missió compartir les seves experiències en accions comunitàries i fomentar un aprenentatge mutu entre tots els participants.

9. Fer i formar a l’equip en prescripció social

La prescripció social és una estratègia en què els professionals de la salut identifiquen necessitats i recomanen activitats comunitàries per millorar la salut i el benestar dels pacients. Cal conèixer quines activitats s’ofereixen per orientar al pacient i els RBEC han jugat un paper essencial en aquest procés, identificant actius i creant una llista d’activitats que poden ser prescrites com a alternatives als medicaments. La prescripció social és una tasca que pot ser realitzada per qualsevol professional sanitari del centre. I per tant, des del CAP s’han realitzat sessions de formació i actualització en prescripció social a tot l’equip.

10. Ruta comunitària

Els RBEC han creat una ruta comunitària caminant pel barri per conèixer els actius locals que ofereixen activitats aptes per a la prescripció social. Aquesta iniciativa proporciona formació pràctica a l’equip a peu de carrer.

11. Espai de Comunicació a la Planta 0

Hem destinat un espai al plafó de la planta 0 per a la difusió d’activitats comunitàries tant del nostre CAP com d’altres entitats del barri que siguin rellevants per als nostres usuaris. A més, obrim aquest espai a entitats sanitàries i ONGs perquè facin difusió dels seus projectes.

12. Participació ciutadana

Mitjançant la participació ciutadana, involucrem entitats del barri, serveis socials i pacients per abordar les necessitats dels usuaris del nostre centre. Ens reunim amb els membres de la comissió dues vegades l’any per entendre millor les seves necessitats i prioritats, creant així un sistema de salut més propera i centrada en les persones.

13. Butlletí anual i mensual per estar informats

 • Hem creat un butlletí anual elaborat pels RBECs, que inclou els actius clau del barri amb les seves accions i informació de contacte, per facilitar la prescripció social als professionals del CAP.

 • Mensualment, publiquem un butlletí amb les activitats comunitàries del mes en curs.

14. Comunicació

Comunitària col·labora amb l’equip de comunicació del centre amb l’objectiu de fer difusió de les activitats que es duen a terme (dies mundials, activitats, grups, xerrades, recursos entre d’altres) i fer divulgació d’informació sanitària

El nostre equip de comunitària col·labora estretament amb l’equip de comunicació del centre per promocionar les diverses activitats que duem a termea traves de la pagina web (www.eapdretaeixample.cat) i les xarxes socials (@caprogerflor). Això inclou esdeveniments com dies mundials, xerrades, grups de suport i altres recursos relacionats amb la salut.