Avís Legal

Aquest document regula les condicions d’ús que els usuaris d’aquesta pàgina web han de conèixer i respectar. És important llegir-lo atentament, ja que el fet d’accedir-hi i utilitzar els seus materials implica que l’usuari ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions següents:

Informació general
Carrer de Sardenya 466, baixos
08025 Barcelona
Telèfon de contacte: 93 567 43 80
Mail de contacte: ajuda@femsalutalbarri.cat

Propietat intel·lectual
Fem Salut al Barri és titular dels dominis següents:

 • www.femsalutalbarri.cat

Tots els continguts de les pàgines web relacionades amb aquests dominis (inclosos textos, imatges, vídeos, animacions, documentació i qualsevol altre material que hi aparegui) estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents, i pertanyen a Fem Salut al Barri o a les entitats que hi estan vinculades, o bé a tercers que hagin autoritzat l’ús a Fem Salut al Barri.

Fem Salut al Barri es reserva la possibilitat de dotar de normativa específica diversos continguts oferts per mitjà de les pàgines web relacionades amb aquests dominis, la qual prevaldrà sobre l’establerta en aquest avís legal en cas de discordança entre ambdós textos.

Exclusió de garanties i responsabilitat
Els continguts de les pàgines web relacionades amb aquests dominis són merament informatius i no tenen efectes vinculants per a Fem Salut al Barri. En cap cas substitueixen la publicitat legal dels actes, ni les disposicions que s’han de publicar formalment en els diaris oficials, ni la notificació dels actes organitzats per Fem Salut al Barri en el marc d’un procediment administratiu.

Fem Salut al Barri no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions del sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

Fem Salut al Barri no es fa responsable dels continguts de les pàgines o els sistemes de tercers connectats als dominis Fem Salut al Barri mitjançant enllaços.

Fem Salut al Barri es reserva el dret de modificar, sense avís previ, els continguts dels dominis, com també els termes i les condicions d’aquest avís.

La informació proporcionada en el lloc web no reemplaça si no que complementa la relació entre el professional de salut i el seu pacient o visitant i en cas de dubte s’ha de consultar amb el seu professional de salut de referència.

POLÍTICA DE PRIVADESA

1. Introducció
Fem Salut al Barri, tant en la seva condició de responsable del tractament com d’encarregat del tractament, es pren molt de debò la privadesa de les dades personals que processa, ja que el seu objectiu primordial és mantenir la total confiança dels seus clients.

D’aquesta forma i a fi de complir plenament amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (“RGPD“), Fem Salut al Barri ha engegat la present Política de Privadesa on es detallen les seves pràctiques de tractament de dades personals relacionades amb la prestació dels seus serveis de consultoria i altres serveis (d’ara endavant, els serveis).

Li recomanem que llegeixi detingudament la present Política de Privadesa i es posi en contacte amb el Responsable de Protecció de Dades de l’Fem Salut al Barri si té algun dubte relacionat amb qualsevol de les pràctiques que es descriuen a continuació. Qualsevol referència a “nosaltres”, “ens”, “nostre”, o “Fem Salut al Barri” en aquesta política de privadesa és una referència a Fem Salut al Barri.

2. Dades personals: concepte, origen, legitimació i tractament

2.1. Què són dades personals?
Les dades personals són qualsevol dada/informació sobre una persona física identificada o identificable, com per exemple el nom, la data de naixement, l’adreça postal, l’adreça de correu electrònic, el CV, gènere, la condició de consumidor d’un producte o de client o empleat d’una empresa, la situació d’endeutament, un diagnòstic mèdic, els hàbits de consum, el compte bancari, així com dades sobre l’experiència professional. D’altra banda, també cal tenir en compte aquelles dades personals considerades com a dades personals especialment sensibles, que, a causa del seu caràcter personalíssim, exigeixen que el subjecte o entitat que els tracti apliqui unes mesures de seguretat més restrictives per assegurar no només la seva confidencialitat, sinó també la seva integritat i el seu ús limitat i restringit. A més, per recaptar i tractar aquestes dades s’ha de demanar sempre un consentiment explícit previ així com complir, si escau, amb els requisits addicionals establerts en la normativa d’aplicació.

2.2 Quines dades personals tracta Fem Salut al Barri?
Fem Salut al Barri tracta exclusivament aquelles dades o informació personal necessària per al compliment de les seves finalitats tal com es detalla als següents apartats de la present Política de Privadesa. En virtut de la prestació dels seus serveis, Fem Salut al Barri procedeix al tractament de les dades personals dels seus clients o clients prospectius, (d’ara endavant, “Interessat” o “Interessats“), amb la finalitat de donar compliment a les seves obligacions legals, contractuals i de satisfer els seus interessos legítims.

Les dades personals que Fem Salut al Barri podrà tractar dels Interessats (d’ara endavant, “Dades Personals“) són els següents; nom i cognoms, edat, gènere, data de naixement, nacionalitat, estat civil, DNI / passaport, correu electrònic, correu postal, telèfon, dades de veu, cridades, càrrec professional, historial acadèmic i professional, nombre de la seguretat social, informació sobre la seva retribució, pensions i règim de prestacions actuals, dades bancàries, dades de navegació a la web Fem Salut al Barri i informació complementària que comuniqui l’interessat en les comunicacions mantingudes amb Fem Salut al Barri, i qualsevol altra dada que resulti necessària per a la prestació dels serveis.

2.3 Origen de les dades personals
L’origen de les Dades Personals als quals accedeix Fem Salut al Barri podrà ser del propi Interessat o de tercers. En particular, Fem Salut al Barri recapta les Dades Personals prèviament descrits de les formes que es detallen a continuació:

 • Com adjudicataris del Servei Català de la Salut per la gestió del Centre d’Assistència Primària situat a l’àrea bàsica de salut Barcelona 7-B, que dona cobertura a la població del Baix Guinardó (districte Horta-Guinardó).
 • A través de tercers (els nostres clients i proveïdors ens faciliten dades dels seus empleats, clients i proveïdors a fi que puguem prestar-los els serveis que ens han contractat).
 • A través de diverses fonts accessibles al públic.
 • De forma directa a través dels propis Interessats, com a conseqüència de la formalització d’una relació contractual i/o prestació dels corresponents serveis.
 • De forma directa, a través de les trucades telefòniques i comunicacions comercials que es mantenen entre els Interessats i Fem Salut al Barri. En aquest sentit, s’informa als Interessats mitjançant la Present Política que Fem Salut al Barri procedeix a l’enregistrament de les trucades telefòniques i comunicacions electròniques que Fem Salut al Barri manté amb dites Interessades (a través de correu electrònic, xat, SMS, aplicacions de missatgeria instantània, xarxes socials o qualsevol altre mitjà equivalent que pogués emprar-se), així com de registres informàtics i telemàtics d’accés als serveis de Fem Salut al Barri, amb la finalitat de servir com a mitjà de prova de les instruccions rebudes i operacions realitzades.

3. Finalitats
Fem Salut al Barri tracta les Dades Personals conforme a les finalitats que es descriuen a continuació:

 • Executar obligacions contractuals en relació amb la prestació de serveis de consultoria o qualsevol altre servei que pogués prestar-se per part Fem Salut al Barri.
 • Realitzar anàlisi, estudi, avaluació, comercialització, promoció, informació i realització d’ofertes sobre productes i serveis comercialitzats per Fem Salut al Barri, específicament productes o serveis d’assegurances, de mediació d’assegurances i de consultoria.
 • En relació amb les dades de navegació que s’obtenen a través de la web Fem Salut al Barri, “Cookies”, Fem Salut al Barri procedeix al seu tractament per millorar l’experiència dels usuaris del seu lloc web; per exemple, s’analitzen els últims criteris de cerca dels usuaris per presentar-los les ofertes de serveis de mediació que creiem que puguin ser del seu interès.
 • Enviament de comunicacions comercials, en relació amb els productes i serveis comercialitzats per Fem Salut al Barri no solament per correu postal, telèfon o fax, sinó també per SMS, aplicacions de missatgeria instantània, xarxes socials, correu electrònic, o qualsevol altre mitjà electrònic o telemàtic disponible a cada moment, en els termes previstos en l’article 21 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i altra normativa aplicable.
 • Fem Salut al Barri li recorda que a tot moment l’Interessat té dret a no rebre informació i publicitat, molt particularment per mitjans electrònics i/o telemàtics, o per correu postal. Per tant, si el Client volgués donar-se de baixa i deixar de rebre comunicacions comercials i publicitat per mitjans electrònics, telemàtics o per qualsevol altre mitjà disponible, podrà indicar-li-ho a Fem Salut al Barri enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: ajuda@femsalutalbarri.cat, indicant les seves dades identificatives i manifestant la seva oposició a rebre comunicacions comercials per mitjans electrònics.
 • Complir amb les seves obligacions legals i reguladores.
 • Realitzar aquells tractaments que siguin necessaris per a la satisfacció dels interessos legítims, però garantint que els drets i llibertats dels Interessats no es vegin afectats.

4. Destinataris de dades personals
Així mateix, i amb la finalitat de perseguir el compliment de les finalitats establertes anteriorment, Fem Salut al Barri pot compartir la informació personal dels Interessats amb tercers. En particular, Fem Salut al Barri podrà compartir les seves dades personals amb:

 • Empreses del grup Fem Salut al Barri (en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç), per a les finalitats descrites en aquesta Política de privadesa. Pot trobar més informació sobre aquestes empreses i la seva localització a la pàgina web www.femsalutalbarri.cat
 • Col·laboradors externs i proveïdors de serveis contractats per Fem Salut al Barri per exercir funcions relacionades amb el seu negoci. En aquesta categoria es poden incloure bancs, asseguradores, procuradors, proveïdors que presten serveis a Fem Salut al Barri incloent serveis de manteniment informàtic, correu electrònic, hosting, housing.
 • Les Autoritats judicials i governamentals rellevants per complir amb les lleis aplicables i amb les obligacions reglamentàries de monitoratge i notificació, per respondre a sol·licituds d’autoritats públiques i governamentals i per cooperar amb el compliment de la llei o per altres motius legals.

5. Seguretat de les dades personals
Fem Salut al Barri està molt compromesa amb la seguretat, privadesa i integritat de les Dades Personals que tracta dels seus Interessats. Per aquest motiu, Fem Salut al Barri té en marxa i aplica els majors estàndards de seguretat per assegurar-se que dins de l’Fem Salut al Barri les Dades Personals es tracten d’una forma plenament segura. En particular, Fem Salut al Barri utilitza les mesures organitzatives, tècniques i administratives que, atenent l’estat de la tècnica i naturalesa de les Dades Personals que corresponguin, garanteixin una plena protecció de les Dades Personals dels seus Interessats. Entre elles s’inclouen també les mesures per tractar qualsevol sospita de violació de seguretat de les Dades Personals.

6. Drets dels interessats
En línia amb el que es disposa en el RGPD, Fem Salut al Barri informa els Interessats que tenen reconeguts els següents drets:

6.1. Dret d’Accés: Qualsevol interessat pot sol·licitar a Fem Salut al Barri que li confirmi si està tractant les seves dades personals; que li faciliti una còpia d’aquestes dades personals i que li proporcioni qualsevol altra informació sobre les seves dades personals (quines dades té, per a què els utilitza, a qui els comunica, si els transfereix o no a tercers i la seva localització, de quina manera els protegeix, durant quant temps els conserva, quins drets té com Interessat en relació amb els mateixos, com pot presentar una reclamació, d’on s’han obtingut les seves dades), sempre que aquesta informació no se li hagi facilitat ja en aquesta Política de Privadesa.

6.2. Dret de Rectificació: Els Interessats poden sol·licitar que Fem Salut al Barri corregeixi i actualitzi les seves Dades Personals inexactes.

6.3. Dret de supressió de dades personals: Els Interessats poden requerir que Fem Salut al Barri elimini les seves dades personals quan: (i) les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb les finalitats pels quals van ser recaptats, (ii) l’Interessat retiri el seu consentiment (si el tractament de dades es basa en el consentiment), (iii) l’Interessat exerceixi el seu dret d’oposició (tal com es defineix a continuació), (iv) les dades personals hagin estat processats il·lícitament i (v) Fem Salut al Barri hagi de complir amb una obligació legal.

6.4. Dret de restricció: Qualsevol Interessat pot sol·licitar que Fem Salut al Barri limiti el tractament que realitza de les seves dades personals (és a dir, que els conservi però no els utilitzi) exclusivament si (i) s’impugna la seva exactitud (vegeu a continuació el dret de rectificació), per permetre’ns verificar la seva exactitud; (ii) el tractament és il·lícit, però l’Interessat no desitja que les dades personals s’eliminin; (iii) ja no són necessaris per a les finalitats pels quals es van recollir, però així i tot els necessita Fem Salut al Barri per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions legals; (iv) l’Interessat ha exercit el dret d’oposició i la verificació els motius que prevalguin està pendent.

6.5. Dret a la portabilitat de les dades: En determinades circumstàncies, els Interessats tenen dret a rebre Fem Salut al Barri les seves dades personals que s’estiguin tractant en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. També tenen dret a sol·licitar que Fem Salut al Barri transfereixi les seves dades personals a una altra entitat.

Fem Salut al Barri pot seguir utilitzant les seves dades personals després d’una sol·licitud de limitació (i) si té el seu consentiment; (ii) per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions legals; o para (iii) protegir els drets d’una altra persona física o jurídica.

6.6. Dret d’oposició: Els Interessats poden oposar-se a qualsevol tractament de les seves dades personals que tingui com a base legal els “interessos legítims” Fem Salut al Barri, si considera que existeixen circumstàncies concretes que poguessin afectar de forma no raonable als seus drets i llibertats fonamentals.

És important tenir coneixement que en aquells casos on els Interessats exerceixin el seu dret d’oposició respecte a aquelles Dades Personals que siguin necessaris per satisfer els interessos legítims Fem Salut al Barri (així com per complir amb les seves obligacions legals i contractuals) Fem Salut al Barri podrà veure’s incapaç de prestar els seus serveis a les dites Interessades.

6.7. Dret d’oposició a l’enviament de comunicacions comercials: Els Interessats tenen dret a oposar-se a l’ocupació de les seves dades personals per a la realització de comunicacions comercials.

6.8. Retirada del consentiment: Qualsevol Interessat pot retirar el seu consentiment en relació amb qualsevol tractament de les seves dades personals basat en un consentiment atorgat prèviament. Es pot retirar el consentiment posant-se en contacte amb Fem Salut al Barri utilitzant el correu que es facilita en la part final del document.

6.9. Dret a reclamar davant l’Autoritat de Control: Encara que preferim que els Interessats es dirigeixin primer a Fem Salut al Barri per resoldre qualsevol queixa o consulta, és important que els Interessats sàpiguen que tenen dret a presentar una queixa davant l’Autoritat de Control, les dades del qual s’aporten a l’apartat de la present Política: 10 “Dades de l’autoritat de Control”.

Els Interessats poden exercitar els seus drets posant-se en contacte amb el Responsable de Protecció de Dades de l’Fem Salut al Barri, mitjançant petició escrita en la qual justifiqui degudament l’abast de la seva sol·licitud acompanyant fotocòpia del seu DNI o passaport.

7. Temps de conservació de les dades personals
Fem Salut al Barri no conserva cap dada personal sobre els Interessats durant més temps del necessari per complir amb les finalitats pels quals es processen aquestes dades personals.

En aquest sentit, Fem Salut al Barri té engegada una política de retenció de dades personals que determina durant quant temps es conserven determinats tipus d’informació personal. Per obtenir més informació sobre els criteris que Fem Salut al Barri empra per determinar els períodes de retenció d’informació personal, li preguem que es posi en contacte amb el Responsable de Protecció de Dades Fem Salut al Barri.

8. Canvis de la present política de privadesa
Qualsevol canvi que Fem Salut al Barri realitzi en el futur en la present política de privadesa es publicarà en el seu lloc web. Per favor, consulti amb freqüència per veure les actualitzacions o canvis en la nostra política de privadesa.

9. Dades de contacte Fem Salut al Barri
Si té algun dubte sobre les pràctiques descrites en aquesta Política de Privadesa, pot posar-se en contacte amb el Responsable de Protecció de Dades Fem Salut al Barri:

Carrer Sardenya 466, CP 08025 Barcelona
delegat.rgpd@femsalutalbarri.cat

De totes maneres, abans que Fem Salut al Barri pugui oferir-li informació o facultar-li a l’exercici dels seus drets, pot ser que hagi de realitzar diferents tasques a l’efecte de verificar la seva identitat o altres detalls necessaris per poder respondre adequadament a la seva sol·licitud. Ens posarem en contacte amb vostè en un període de 30 dies a partir de la data de la seva sol·licitud.

10. Dades de contacte de l’autoritat de supervisió local
Si volen posar-se en contacte amb l’Autoritat de Supervisió Local en relació amb alguna de les pràctiques descrites en aquesta Política de Privadesa, pot contactar amb la Agencia Española de Protección de Datos, les dades de contacte són els següents:

Direcció postal: Calle Jorge Juan 6, 28001 Madrid
Telèfon: (+34) 901 100 099 / 912 663 517

O amb l’Agència Catalana de Protecció de Dades (si la seva reclamació té a veure amb la gestió de les seves de salut):

Direcció postal: Carrer del Rosselló, 214, 08008 Barcelona
Telèfon: (+34) 935 52 78 00